1. Home Brother
  2. O kompaniji Brother
  3. Izjava o kancelariji REACH

REACH

REACH je skraćenica za „Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”  (registracija, procena, autorizacija i ograničavanje hemikalija), a označava uredbu koja ima za cilj poboljšanje zaštite ljudskog zdravlja i okoline.

Uredba REACH važi za firme koje posluju u Europi i koje podležu posebnim zahtjevima za hemikalije.

Uredba REACH br. 1907/2006 je evropska zakonska odredba koja je stupila na snagu 1. juna 2007.

Kao odgovorna i ekološki svesna kompanija, potpuno smo posvećeni ispunjavanju zahteva propisa Uredbe REACH.

Što je uključeno u propise Uredbe REACH?

Kompanija Brother treba da skuplja informacije o svojstvima hemijskih supstanci  koje se upotrebljavaju u našim proizvodima. 

Ove supstance se moraju registrovati u centralnoj bazi podataka, koju vodi Europska agencija za kemikalije (ECHA), prema postavljenom rasporedu etapnih krajnih rokova koji će se sprovoditi do 2018. 

Poslujući s našim dobavljačima, kompanija Brother do danas je ispoštovala sve krajnje rokove postavljene Uredbom REACH i radi na tome kako bi i ubuduće ispoštovala rokove. 

Supstance posebno zabrinjavajućih svojstava

Zakonska odredba nalaže da moramo neprestano da kontrolišemo da li se u našim proizvodima nalaze supstance koje su na REACH-ovom popisu supstanci posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC).

Uredbom REACH zahteva se pružanje dovoljno informacija o supstancama posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) koje su u proizvodima prisutne u koncentraciji iznad 0,1 % težinskog udela kako bi se omogućila sigurna upotreba proizvoda.

Informacije o prisustvu supstanci posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) u proizvodima kompanije Brother možete pronaći ovde.